Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

STADGAR Antagen unanimous vid Woodpile World Music Association Årsmöte #1 23-24/4 2010.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN WOODPILE WORLD MUSIC ASSOCIATION.

§ 1 Föreningens firma WOODPILE WORLD MUSIC ASSOCIATION

Föreningens firma är WOODPILE WORLD MUSIC ASSOCIATION.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att arrangera world music koncerter.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att projekt anlitar artister (med ersättning), fixar lokaler, kör promo, och dokumentara dem aktuella musik upplevelser.

§ 3 Föreningens säte Tyllinge (59492 Gamleby)

Föreningen har sitt säte i Tyllinge (59492 Gamleby) i Västervik kommun, Kalmar län.

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar osv.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgift år 2010 blir 30 kr.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 2 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

- exempelvis kassör, sekreterare (i förening, alternativt var för sig). Man kan även skriva att "styrelsen utser inom sig” firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

- Ideell förening som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen får ha annat räkenskapsår, i annat fall bör räkenskapsår vara kalenderår pga att beskattningsår ska vara kalenderår för juridisk person som inte är bokföringsskyldig.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31/1.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 28/ 2 avge sin revisionsberättelse.

Fredrik & Wilhard

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/12 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 60 dagar före ordinareie årsmöte och senast 40 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: AGREED

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 3 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 3 år

13.Val av revisorer samt suppleanter.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. AGreed

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 40 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 40 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till… verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål etc.

- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Alla punkter antagnar enhetiligt: 23-24/4 2010

GET AROUND LOW DOWN ... WWMA BACKSTORY

See: www.youtube.com/chipatelsas

www.youtube.com/chipatnations

www.youtube.com/chip70511

www.youtube.com/chip508

www.youtube.com/rt100109

www.youtube.com/chip711

In 2010 five of us in a freelance network of about fifhteen professional musicians that performed whenever wherever the freight allowed realized that while we might not be making commercial music, we hit some pretty good grooves when we got to a stage. So 23-24 April 2010 we held a combined association start-up and jam session at my home in Tyllinge, Sweden. We went through democratic discussion and voting on the seminal regulations, filed an application with the Swedish Tax Service and were granted legitimate non-profit status on 25 May 2010. And so ... we're rolling.

The five original members of Woodpile World Music Association are:

Ahmadu Jah Jarr - Swedish citizen born in rural Sierra Leone in 1936 & resident in Stockholm. Traditional and Jazz Fusion percussionist, pedagogue, composer, and bandleader of AHMADU JARR & THE HIGHLIFE ORCHESTRA. Website: www.ahmadujah.com

In 1964 Ahmadu arrived in Sweden as a young university student with a major in electrical engineering. He lived with his Swedish girlfriend, later first wife and mother to their first daughter Neneh Cherry, in Stockholm's Gamla Stan. As one of few African musicians in Stockholm and with a deep interest in jazz informing his skill sets, Ahmadu came to the attention of celebrated poet composer performer Cornelis Vreeswjik. For the next three years Ahmadu continued his university studies while touring as part of Vreeswjik's ensemble. Typically Ahmadu had opportunities to turn his African vibes loose as a featured soloist during Vreeswjik concerts.

Later Ahmadu provided studio track congas on some ABBA compositions.

The jazz interest led to Ahmadu's seminal participation in the relatively well-known Swedish jazz ensemble EGBA.

Eventually music student urging prompted the creation of AHMADU JARR & THE HIGHLIFE ORCHESTRA. That cultural institution has provided Scandinavian audiences and listeners with the opportunity to shake loose until it tickles for more than twenty-five years. Various jazz musicians and educators have done time in AJHLO. It has also been a platform for Ahmadu's composition which draws on the realism of life in Sierra Leone, Freetown, London, and Stockholm.

Evgenij Kulikovskij - Ethnic Russian songwriter/musician born in 1990 in Riga, Latvia and currently resident there.

Evgenij did five years of middle and highschool in Linköping, Sweden while his mother worked on a Phd at Linköping University. In 2007 Evgenij and I came into contact while I was employed in a two year project as a konst pedagogue for youth by Linköping Municipality. We began a weekly acoustic session exchange of music we played and dug. Evgenij turned me on to Kino, DDT, Agata Kristi, The King & The Jester, and numerous other Russian rock bands who have large followings in the Russian language community.

I exposed Evgenij to my own American folk-rock interpretative repertoire and composition.

With 300 million people speaking Russian as mother tongue right across the Baltic Sea from Sweden it seems relevant that WWMA has been able to produce free public concerts bringing African-Swedish-Russian-American musicians together to play jazzed jammed up reading of both the Russian and American song books.

Wilhard Lang - Swedish bassist, engineer, and pedagogue born in Linköping in 1951 and currently resident in Mjölby, Sweden.

Fredrik Andersson - Eclectic Swedish guitarist and pedagogue born in Överum and resident in Loftahammar, Sweden.

Dave Maakestad - American musician/songwriter born in Philadelphia, Pennsylvania and currently resident in Tyllinge, Sweden at approximately 58N 16E, ... but not exactly.

Dave brings a bevy of tertiary education to the chores of prompting WWMA forward and pulling the core member freelance ensemble CHiP (aka: Cold Hell Project, as in 'What are you doing in this cold hell Sweden?') with affiliate non-member musicians onto stages.

Dave's creative writing and social anthropology education began at Middlebury College in Vermont the fall of 1969. Just up the road, and just after the Woodstock celestial hoedown.

Enrolled education continued at Marin Community College in 1977-1978 under tuteledge of Richard Tillinghast who had done his Phd in American Literature at Harvard under the guiding hand of his advisor US Poet Laureate Robert Lowell. It was a great year of free creative writing education in the western capital of the American folk-rock movement, near the northern end of the Golden Gate Bridge and at the foot of Mount Tamalpais. Dave's California tertiary education continued at College Of The Redwoods in Fort Bragg while he and his triad of a nuclear family resided in a virgin redwood cold water cabin on the cliffs just south of Westport, California.

Eventually Dave and family were located in Woodstock ... but the Vermont version of the same. Dave took half-time study in anthropology, enviornment, and creative writting at Vermont Community College 1983-1985. After a sojurn in the free university of the Pariesean street performers Metro university, Dave and his second wife Swedish artist LouLou landed in Tyllinge, Sweden where Dave continues to live and work. Starting in fall of 1995 Dave completed five years of credit at Linköping Univeristy in the arts and social sciences with a strong componet.

Dave counts as a lifetime priviledge having the opportunity to travel to Cape Town, South Africa as part of a Swedish International Develpment Agency sponsored colleague exchange program attached to The International Master's Programme in Adult Education and Global Change, a coloboration between four university's (Western Cape, British Columbia, Syndney, Linköping).

In Cape Town Dave had the opportunity of jamming onstage a couple of his own songs with the musician's of famous jazz artist Robbie Jansen's band. And also jamming Knockin' On Heaven's Door with a group of women building their own adult learning center in one of the historical townships of the area. Both very enlightening gigs.